Sou aquí: Inici Relacions amb els ciutadans i la societat Grau de compromís amb la ciutadania Compromisos de qualitat dels serveis 2017

Compromisos de qualitat dels serveis 2017

Són objectius de qualitat en  relació a la prestació dels serveis municipals de l'Ajuntament de Vic.  Aquests compromisos s'han estructurat, inicialment, en tres grans àmbits: 

1. Tràmits i atenció ciutadana

2. Serveis a les persones

3. Manteniment  de la ciutat i medi ambient

 

Posteriorment, i en la mesura que sigui possible, es mesurarà el % de compliment de cada objectiu mitjançant enquestes periòdiques a la ciutadania, a través dels acords i/o convenis signats, el registre de correu electrònic, la informació publicada a la web, els mitjans de comunicació, les queixes rebudes, i altres indicadors que serveixin per mesurar els compromisos establerts.

 

1.TRÀMITS I ATENCIÓ CIUTADANA

 

1.1 Atenció presencial

 • Les persones que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció Ciutadana rebran un tracte amable per part del personal d’atenció ciutadana. L’atenció es farà emprant un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania. 
 • Es donarà resposta a tota la informació que es sol·liciti. Si no es pot donar una resposta immediata a una qüestió directament relacionada amb l’ajuntament, buscarem la resposta i la facilitarem a la persona sol·licitant en un temps màxim de 48 hores. 
 • Expedir o renovar de forma immediata el certificat de firma electrònica -IdCat-. Aquest tràmit també es podrà sol·licitar telemàticament, per bé que la persona interessada haurà de comparèixer una vegada  a l’Oficina d'Atenció a la Ciutadania per verificar la seva identitat. 
 • Les persones que s’adrecin presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per a formular una consulta o efectuar un tràmit, seran ateses d’acord amb la disponibilitat dels gestors, sense necessitat de sol·licitar cita prèvia i mitjançant un sistema de gestió de torns. El temps màxim mitjà d’espera serà de 15 minuts. 

 

1.2 Atenció telemàtica

 • Les comunicacions adreçades a la bústia de correu electrònic d’atenció ciutadana tindran una resposta en un termini màxim de 4 dies hàbils. 
 • Si es rep alguna queixa relacionada amb la manca d’informació o detecció d’algun error en el catàleg de tràmits de la seu electrònica, es resoldrà en un termini màxim de 72 hores des de la rebuda de l’avís. 
 • La informació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana serà accessible a través dels diferents canals de què es disposa per a aquest servei i estarà actualitzada.

 

1.3 Atenció telefònica

 • L’atenció telefònica atendrà un 90% de les trucades amb un màxim d’espera de 45 segons. 

 

1.4 Altres

 • S’atendrà i respondrà  a les queixes rebudes sobre el servei en un termini màxim de 15 dies. 

 

1.5 OMA (Oficina municipal d’acollida)

 • S’informarà i es convidarà a tothom que empadronem de nou a la ciutat, a participar a les activitats de benvinguda a la ciutat. 
 • S’organitzaran un mínim de 12 sessions informatives d’acollida anuals a la ciutat de Vic.
 • Es concertarà entrevista d’arrelament social amb el tècnic responsable, en un termini màxim de 15 dies, des del moment de la sol·licitud de l’informe. 
 • Es concertarà visita al domicili per part de l’arquitecte municipal en els informes d’habitatge, en un termini màxim de 3 setmanes, des del moment de la sol·licitud de l’informe. 

 

 

2. SERVEIS A LES PERSONES

 

2.1 Serveis socials

 • Realitzar la primera visita d’acollida als serveis bàsics d’atenció social en un termini màxim de 10 dies laborables a comptar des de la seva petició.
 • Donar resposta a les queixes o reclamacions, entrats via correu electrònic o contacte web, en un termini màxim de 10 dies laborables a comptar des de la rebuda de la petició.
 • Destinar una partida del pressupost de l’Ajuntament a les ajudes de menjador escolar per garantir l’alimentació dels infants que viuen una situació d’alt o risc social a la ciutat, amb la finalitat de garantir un àpat saludable  durant el curs escolar.
 • Publicar les actes de les reunions dels consells municipals en matèria de serveis socials a la web del Departament de Benestar i Família.
 • Publicar anualment les dades més rellevants dels serveis socials bàsics, en format memòria, a la pàgina web del Departament de Benestar i Família.
 • Proporcionar informació de les accions més destacables que fa els serveis socials bàsics, a través de l’apartat de “notícies” de la pàgina web del Departament de Benestar i Família.
 • Mesurar el grau de satisfacció dels serveis socials bàsics mitjançant enquestes.

 

2.2 Educació i ciutadania

 • Informar a la ciutadania del procés de preinscripció escolar i assessorar-los en els tràmits administratius vinculats, especialment als que han d’iniciar  l’escolarització del seu fill/a
 • Atendre de manera immediata les consultes vinculades a escolarització al llarg de tot el curs en horari d’atenció al públic: (De setembre a juny:  Dilluns de 16.00h a 18.00h i Dimecres i divendres de 10.00h a 14.00h. Juliol:  Dimecres i divendres de 10.00h a 14.00h)
 • Disposar d’un espai web actualitzat amb l’oferta educativa de la ciutat així com les iniciatives educatives més destacades.
 • Donar resposta a les consultes entrades via web, presencial i /o telefònicament a la Regidoria d’Educació  en un termini màxim de 10 dies laborables després de la petició. 
 • Disposar a nivell web d’una agenda amb informació actualitzada de les propostes educatives organitzades per  l’Ajuntament a la ciutat de Vic.
 • Celebrar dues sessions del Consell Escolar Municipal i presentar la memòria de la Regidoria d’Educació de manera anual
 • Realitzar reunions amb les direccions els centres educatius públics i concertats de la ciutat d’educació infantil, primària i secundària un mínim de dos cops l’any. 
 • En el marc del servei de suport associatiu donar resposta a les consultes de les entitats de la ciutat en un termini màxim de 15 dies.  
 • Tramitar les sol·licituds d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats de Vic en un termini màxim de 20 dies 
 • Dos cops per setmana enviar informació municipal i de les pròpies entitats a través d'un butlletí electrònic. 
 • Recollir la satisfacció rebuda de l'activitat, de com a mínim la meitat de les entitats participants a la Mostra d'Entitats i Músiques de Vic

 

 

 

3. MANTENIMENT DE LA CIUTAT I MEDI AMBIENT

 

3.1 Xarxa general residual i pluvial

 • Netejar, mantenir i conservar les estacions de bombament d’aigües residuals i pluvials municipals del torrent de sant Jaume i del parc de Can Forcada de forma anual.
 • Mantenir i conservar la  xarxa municipal residual i pluvial, amb periodicitat bianual.

 

3.2 Mòduls de publicitat

 • Netejar, mantenir i conservar cartelleres d’informació publicitària tancades amb subministrament elèctric,  a la via pública, amb periodicitat anual.
 • Netejar, mantenir i conservar cartelleres d’informació publicitària obertes, a la via pública, amb periodicitat semestral.
 • Netejar, mantenir i conservar cartelleres d’informació de les rutes d’anella verda i espais verds urbans, amb periodicitat bianual.
 • Netejar, mantenir i conservar cartelleres d’informació de masos disseminats, amb periodicitat bianual.
 • Reparació de qualsevol tipus de cartellera d’informació pública  en un màxim  de 48 h.

 

3.3 Parcs infantils

 • Inspecció, revisió i/o reparació dels elements que conformen el conjunt de jocs del parc infantil, amb periodicitat trimestral.
 • Reparació o anomalia dels jocs o conjunt de jocs, amb possibilitat de deteriorament immediat, en un màxim de 24 h.
 • Reparació i/o senyalització de qualsevol anomalia que representi un perill per la seguretat dels usuaris del joc o conjunt de jocs  amb resposta immediata.
 • Inspecció, manteniment, reparació de la base de suport del conjunt de jocs infantils,  amb periodicitat trimestral.
 • Manteniment de pintura dels conjunts dels jocs, torres, passarel·les, cobertes, elements individuals, ...  amb periodicitat bianual.

 

3.4 Mobiliari urbà

 • Manteniment dels bancs amb procés complert de pintura a tots els seus elements, amb  periodicitat bianual.
 • Reparació i/o senyalització de qualsevol element que representi un perill per la seguretat dels usuaris, amb resposta immediata.
 • Manteniment de papereres amb procés complert de pintura a tots els seus elements, amb periodicitat bianual.
 • Reparació i/o senyalització de qualsevol element que representi un perill per la seguretat dels usuaris,  amb resposta immediata.
 • Reparació i/o senyalització dels aparcaments de bicicleta, amb resposta immediata.
 • Inspecció de l’estat de conservació i col·locació dels aparcaments de bicicleta amb periodicitat bianual.

 

3.5 Vials

 • Reparació de les calçades de base d’aglomerat asfàltic amb deterioraments importants i que representi un perill per la seguretat dels vianants o vehicles, de forma immediata.
 • Reparació de les calçades amb base de peça prefabricada de formigó amb formats irregulars amb deterioraments importants i que representi un perill per la seguretat dels vianants o vehicles, de forma immediata.
 • Reparació de les calçades amb base de lloses de pedra natural amb deterioraments importants i que representi un perill per la seguretat dels vianants o vehicles, de forma immediata.
 • Reparació de les voreres amb base de peça prefabricada de formigó tipus panot amb formats regulars amb deterioraments importants i que representin un perill per la seguretat dels vianants, de forma immediata.
 • Reparació de les voreres amb base de formigó continu, amb deterioraments importants a la seva base, que representin un perill per la seguretat dels vianants, de forma immediata.
 • Reparació de les voreres amb base de lloses de pedra natural, amb deterioraments importants a la seva base i que representin un perill per la seguretat dels vianants de forma immediata.

 

3.6 Medi ambient

 • Buidar com a mínim setmanalment les papereres de la via pública
 • Neteja mixta (màquina i operaris) de la via pública com a mínim 1 cop per setmana
 • Neteja d’embornals amb aigua a pressió almenys 1 cop l’any
 • Dur a terme una neteja extraordinària després de celebrar-se un acte públic, responsabilitat municipal, a partir de les 7.00 hores de l’endemà.
 • Portar a terme la neteja del mercat setmanal després de la seva finalització, amb un màxim de 3 hores.
 • Realitzar la neteja dels vials dels polígons industrials amb una periodicitat mínima de 3 setmanes.
 • Netejar interiorment els contenidors de resta 1 cop al mes
 • Netejar interiorment els contenidors d’orgànica 1 cop al mes a l’hivern, i cada 15 dies a l’estiu
 • Netejar els contenidors de multiproducte almenys 3 cops a l’any.
 • Netejar els contenidors de vidre almenys 1 cop a l’any.
 • Senyalitzar els treballs d’esporga d’arbrat viari amb 24 hores d’antelació.
 • Realitzar la reposició de les baixes d’arbrat en trama urbana de forma anual.
 • Tancar els sistemes de reg dels parcs i jardins per evitar glaçades,  de novembre a març.
 • Reparar els elements malmesos dels sistemes de reg (aspersors, difusors,...) per vandalisme en 72 hores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...